Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Foreslag til vedtægtsændringer

1. maj 2014

Vedtægter for Allehelgens og Sundkirkens Sognes Menighedspleje

1. Navn og hjemsted

Allehelgens og Sundkirkens Sognes Menighedspleje er en selvstændig juridisk enhed inden for Folkekirkens diakonale
menighedsarbejde.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Københavns kommune, Københavns stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

3. Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 1. maj.

3.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet. 

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det. 

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
• Budget for indeværende regnskabsår
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af revisor (i lige år)
• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
• Eventuelt

3.6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år.

3.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot én årsmødedeltager ønsker dette.

4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:

• 3 medlemmer vælges af årsmødet for to år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år).
• 2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.
• Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

4.2. Såfremt der i sognet er ansat en sognemedhjælper med diakonale opgaver (sognediakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. Sognemedhjælperen kan også vælges til menigt medlem af bestyrelsen og deltage både med taleret og stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer. Desuden udpeges en sekretær.

4.4. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt.

4.5. Møder indkaldes og ledes af formanden.

4.6. Der føres protokol over møderne.

4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

5. Inhabilitet

5.1. Man kan ikke søge julehjælp eller modtage anden økonomisk hjælp fra menighedsplejen, hvis man er medlem af menighedsplejens bestyrelse.

6. Fortrolighed

6.1. Ansøgninger om julehjælp og anden hjælp skal behandles i fortrolighed af formand og næstformand efter præmisser, som er vedtaget af årsmødet forvaltet af bestyrelsen.

7. Regnskab

7.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

7.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer.

8. Vedtægtsændringer og ophør

8.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

8.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

8.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

8.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.